Stránky www.stareodrudy.cz nabízejí:

Popisy krajových a starých ovocných odrůd, síť genofondových ploch v České republice, záchranné sortimenty pro návrat ovocných odrůd do krajiny, pomologická literatura ke stažení, kontakty na odborníky a dodavatele v péči o ovocné stromy.

Rychlý vstup do databáze Archiv starých odrůd

Rychlý vstup do Databáze genofondových ploch starých odrůd

Zkušební vstup do nové databáze starých odrůd

Nepřehlédněte termín 31.5.2022 do 15.00

Je to termín pro podávání přihlášek na zařazení nových genofondových ploch do databáze a na změnu kategorie u ploch již zařazených.

Kompletní balíček informací k přihlášce naleznete na tomto linku: https://www.stareodrudy.cz/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/balicek_gfp_210525.zip

Terénní akce péče o staré ovocné stromy v genofondových plochách

Tak zatím plánujeme další akce. Až je naplánujeme, tak je zveřejníme přesně tady:

Výstavy ovoce v Domě ochránců přírody v Praze

Pokud budete chtít dostávat pozvánky na výstavy a doprovodný program, napište mi na:

23. – 25. 6. 2022 Rané třešně

14. – 16. 7. 2022 Pozdní třešně, višně, meruňky a rané slivoně

11. – 13. 8. 2022 Letní jádroviny, slivoně a pozdní meruňky

1. – 3. 12. 2022 Zimní odrůdy jádrovin

*změna termínů není zcela vyloučena a  je  možné že zde budou zařazeny ještě další akce.

Určovací semináře pro řešitele projektů – mapovatele starých odrůd 

22. 6. 2022 Rané třešně

13. 7. 2022 Pozdní třešně, višně, meruňky a rané slivoně

10. 8. 2022 Letní jádroviny, slivoně a pozdní meruňky

21.9. 2022 Podzimní jádroviny a pozdní slivoně

*určovací semináře nejsou určeny pro širokou veřejnost

**změna termínů není zcela vyloučena a  je  možné že zde budou zařazeny ještě další akce.

Další akce ve spolupráci s jinými organizacemi

3.-4. 9. 2022                    Pomologické dny na Chotobuzi

Akce v Botanické zahradě v Průhonicích ve spolupráci s Botanickým ústavem Akademie věd České republiky


Dlouhodobý projekt: Podpora ohrožených druhů epifytických lišejníků v ovocných výsadbách

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na následující druhy lišejníků zařazené v příslušných kategoriích Červeného seznamu lišejníků České republiky

Usnea scabrata provazovka vousatá CR –> kriticky ohr. druh
Usnea lapponica provazovka (laponská) CR –> kriticky ohr. druh
Parmotrema perlatum terčovka perlová CR –> kriticky ohr. druh
Flavoparmelia caperata terčovka svraštělá EN –> ohrožený druh
Bryoria fuscescens vousatec hnědavý VU –> zranitelný druh
Melanelixia subaurifera terčovka hrbolkatá VU –> zranitelný druh
Punctelia jeckeri terčovka Jeckerova VU –> zranitelný druh
Punctelia subrudecta terčovka lalokovitá VU –> zranitelný druh
Ramalina farinacea stužkovec pomoučený VU –> zranitelný druh
Usnea dasopoga provazovka tlustovousá VU –> zranitelný druh
Usnea hirta provazovka srstnatá VU –> zranitelný druh

Cílem projektu je v rámci biotopu zatravněných ovocných výsadeb podpořit populace již zjištěných druhů lišejníků a zároveň vytvořit podmínky pro kolonizaci dalšími druhy, pro které jsou zatravněné sady vhodným biotopem.

Prostředkem pro podporu populací uvedených druhů je zajištění dlouhodobé existence ovocných stromů, žádoucí struktury stromového patra a vhodného bylinného patra.

Stabilizací populací lišejníkových druhů na lokalitách projektu chceme podpořit invazní potenciál pro jejich šíření v okolní urbanizované či zemědělské krajině.

Uvedené druhy lišejníků zároveň představují vlajkové druhy pro komplexní řešení lokalit z hlediska podpory obecné biodiverzity zemědělské a urbanizované krajiny.

Vedlejším efektem projektu je podpora dalších druhů v daných lokalitách. Pokud se jedná o lišejníky, je to okruh dalších cca 10 druhů, které jsou zařazeny v nižších kategoriích červeného seznamu. Dále jsou to různé druhy obratlovců i bezobratlých živočichů, které využívají tento biotop jako součást svého životního prostředí.

 

Plánované aktivity:

Řez ovocných dřevin výchovný 1.-5. rok po výsadbě

Opatření směřuje k založení vzdušných a prosvětlených patrovitých korun stromů v prvních 5 letech po výsadbě stromů. Bude prováděno každoročně po celou dobu trvání projektu.

Řez ovocných dřevin výchovný 6.-10. rok po výsadbě

Opatření směřuje k dokončení budování staticky stabilní koruny stromů odolné proti samovolnému rozlámání. Bude prováděno každoročně po celou dobu trvání projektu.

Řezy udržovací u ovocných dřevin – (kombinace řezů zdravotního, průklestu, odstraňování vlků a výhonů podnože dle potřeby stromu)

Obě opatření jsou určena zejména pro ovocné stromy, které aktuálně poskytují růstový substrát pro cílové druhy lišejníků v projektu.

Opatření bude prováděno postupně u všech stromů příslušné věkové kategorie po celou dobu trvání projektu. U každého stromu bude provedeno jednou za dobu trvání projektu.

Řez bezpečnostní – plocha stromu 201 – 300 m²

Toto opatření je určeno zejména pro větší stromy neovocných dřevin, které jsou ojediněle ve výsadbách přítomny. Je určeno k vyřešení aktuálních problémů stromů, které ohrožují dlouhodobé setrvání stromů na stanovišti. Jedná se např. o odlehčení kosterních větví náchylných k odlomení, začištění suchých větví a zlomů (jako vstupních bran houbové infekce), řešení tlakových vidlic atd.

Opatření prodlužuje životnost růstového substrátu pro aktuálně přítomné druhy lišejníků.

Bude provedeno jednou za dobu realizace projektu.

Individuální výsadba dřevin (ovocný vysokokmen) a následná péče o výsadby

V rámci tohoto opatření budou doplněna ojedinělá prázdná místa ve výsadbách. Je plánována výsadba ovocných vysokokmenů.

Obě opatření budou na příslušné pozici provedena jednou za dobu trvání projektu. Výsadby budou probíhat v podzimním termínu

Ruční sečení travního porostu

Opatření má za cíl zamezit expanzi vzrůstných ruderálních druhů v bylinném patře (například kopřiva dvoudomá).

Bude prováděno každoročně po celou dobu trvání projektu.

Běžné nemechanizované ruční práce

Opatření pokrývá všechny doplňkové, ale nezbytné práce, které nebylo možné zařadit do předchozích opatření. Jedná se například o opravy ochranných konstrukcí mladých dřevin, detailní péči o bezprostřední okolí stromů, odstranění ojedinělých nežádoucích dřevin atd.

Harmonogram:

Aktivity lze shrnout podle sezónnosti prací takto:

Jarní období: jarní řez, zejm. výchovný, případně udržovací; řez peckovin, péče o bezprostřední okolí mladých stromků, rozvojová péče o zasazené stromy

Letní období: ruční sečení porostu bylinného patra, péče o bezprostřední okolí mladých stromků, rozvojová péče o zasazené stromy

Podzimní období: individuální výsadby dřevin (dosadby stromů), včetně budování ochranných konstrukcí

Zimní období: zimní řez jádrovin, zejména udržovací, případně bezpečnostní řezy

Průběžně: běžné nemechanizované ruční práce, např. opravy ochranných konstrukcí mladých dřevin nebo odstraňování nežádoucích dřevin, zálivka dle potřeby na lokalitách

 

Organizační zajištění:

Organizační zajištění projektu má na starosti Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP.

Koordinátor projektu: Mgr. Petra Milerová:

Finanční řízení projektu: Ing. Petr Stýblo:

Věcný garant pro realizace opatření v ovocných výsadbách: Ing. Martin Lípa: 

Odborná a terénní spolupráce: Ing. Kateřina Štrossová:

 

Partner projektu:

Asociace Brontosaura – odkaz na stránky partnera zde.

 

Projekt je podpořen grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech.

 

Termín realizace: 1. 6. 2021 – 30. 4. 2024

Číslo projektu: 3201200017

Rozpočet projektu: 3 908 120 Kč

Výše příspěvku z grantu z FM Norska: 2 989 711,80 Kč

Výše dotace SFŽP: 527 596,20 Kč

English abstract:

Support for endangered species of epiphytic lichens in fruit plantations

Goal and purpose of the project:

The project is focused on the following species of lichens included in the relevant categories of the Red List of Lichens of the Czech Republic:

Usnea scabrata CR –> critically endangered species
Usnea lapponica CR –> critically endangered species
Parmotrema perlatum CR –> critically endangered species
Flavoparmelia caperata EN –> endangered species
Bryoria fuscescens VU –> vulnerable species
Melanelixia subaurifera VU –> vulnerable species
Punctelia jeckeri VU –> vulnerable species
Punctelia subrudecta VU –> vulnerable species
Ramalina farinacea VU –> vulnerable species
Usnea dasopoga VU –> vulnerable species
Usnea hirta VU –> vulnerable species

The goal of the project is to support the population of already identified species of lichens within the habitat of grassed fruit plantations and at the same time to create conditions for colonization by other species for which grassy orchards are a suitable habitat.

The means to support the populations of these species is to ensure the long-term existence of fruit trees, the desired structure of the tree layer and a suitable herb layer.

By stabilizing populations of lichen species in the project localities, we want to support the invasive potential for their spread in the surrounding urban or agricultural landscape.

These species of lichens also represent flagship species for a comprehensive solution for localities in terms of supporting the general biodiversity of agricultural and urban landscape.

A side effect of the project is the support of other species in the given localities. In the case of lichens, it is about 10 other species, which are included in the lower categories of the red list. Furthermore, there are various species of vertebrates and invertebrates that use this habitat as part of their environment.

www.sfzp.cz/norskefondy   www.norskefondy.cz       www.eeagrants.org

Podpořeno Ministerstvem zemědělství.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz