Lišejníky v sadech

Projekt: Podpora ohrožených druhů epifytických lišejníků v ovocných výsadbách

Cíl projektu

Cílem projektu je v rámci biotopu zatravněných ovocných výsadeb podpořit populace již zjištěných druhů lišejníků a zároveň vytvořit podmínky pro kolonizaci dalšími druhy, pro které jsou zatravněné sady vhodným biotopem.

Prostředkem pro podporu populací uvedených druhů je zajištění dlouhodobé existence ovocných stromů, žádoucí struktury stromového patra a vhodného bylinného patra.

Stabilizací populací lišejníkových druhů na lokalitách projektu chceme podpořit invazní potenciál pro jejich šíření v okolní urbanizované či zemědělské krajině.

Uvedené druhy lišejníků zároveň představují vlajkové druhy pro komplexní řešení lokalit z hlediska podpory obecné biodiverzity zemědělské a urbanizované krajiny.

Vedlejším efektem projektu je podpora dalších druhů v daných lokalitách. Pokud se jedná o lišejníky, je to okruh dalších cca 10 druhů, které jsou zařazeny v nižších kategoriích červeného seznamu. Dále jsou to různé druhy obratlovců i bezobratlých živočichů, které využívají tento biotop jako součást svého životního prostředí.

Projekt je zaměřen na následující druhy lišejníků zařazené v příslušných kategoriích Červeného seznamu lišejníků České republiky:

latinský názevčeský názevstupeň ohrožení
Usnea scabrataprovazovka vousatáCR --> kriticky ohrožený druh
Usnea lapponicaprovazovka (laponská)CR --> kriticky ohrožený druh
Parmotrema perlatumterčovka perlováCR --> kriticky ohrožený druh
Flavoparmelia caperataterčovka svraštěláEN --> ohrožený druh
Bryoria fuscescensvousatec hnědavýVU --> zranitelný druh
Melanelixia subauriferaterčovka hrbolkatáVU --> zranitelný druh
Punctelia jeckeriterčovka JeckerovaVU --> zranitelný druh
Punctelia subrudectaterčovka lalokovitáVU --> zranitelný druh
Ramalina farinaceastužkovec pomoučenýVU --> zranitelný druh
Usnea dasopogaprovazovka tlustovousáVU --> zranitelný druh
Usnea hirtaprovazovka srstnatáVU --> zranitelný druh

Plánované aktivity

Řez ovocných dřevin výchovný 1.–5. rok po výsadbě

Opatření směřuje k založení vzdušných a prosvětlených patrovitých korun stromů v prvních 5 letech po výsadbě stromů. Bude prováděno každoročně po celou dobu trvání projektu.

Řez ovocných dřevin výchovný 6.–10. rok po výsadbě

Opatření směřuje k dokončení budování staticky stabilní koruny stromů odolné proti samovolnému rozlámání. Bude prováděno každoročně po celou dobu trvání projektu.

Řezy udržovací u ovocných dřevin – (kombinace řezů zdravotního, průklestu, odstraňování vlků a výhonů podnože dle potřeby stromu)

Obě opatření jsou určena zejména pro ovocné stromy, které aktuálně poskytují růstový substrát pro cílové druhy lišejníků v projektu.

Opatření bude prováděno postupně u všech stromů příslušné věkové kategorie po celou dobu trvání projektu. U každého stromu bude provedeno jednou za dobu trvání projektu.

Řez bezpečnostní – plocha stromu 201 – 300 m²

Toto opatření je určeno zejména pro větší stromy neovocných dřevin, které jsou ojediněle ve výsadbách přítomny. Je určeno k vyřešení aktuálních problémů stromů, které ohrožují dlouhodobé setrvání stromů na stanovišti. Jedná se např. o odlehčení kosterních větví náchylných k odlomení, začištění suchých větví a zlomů (jako vstupních bran houbové infekce), řešení tlakových vidlic atd.

Opatření prodlužuje životnost růstového substrátu pro aktuálně přítomné druhy lišejníků.

Bude provedeno jednou za dobu realizace projektu.

Individuální výsadba dřevin (ovocný vysokokmen) a následná péče o výsadby

V rámci tohoto opatření budou doplněna ojedinělá prázdná místa ve výsadbách. Je plánována výsadba ovocných vysokokmenů.

Obě opatření budou na příslušné pozici provedena jednou za dobu trvání projektu. Výsadby budou probíhat v podzimním termínu

Ruční sečení travního porostu

Opatření má za cíl zamezit expanzi vzrůstných ruderálních druhů v bylinném patře (například kopřiva dvoudomá).

Bude prováděno každoročně po celou dobu trvání projektu.

Běžné nemechanizované ruční práce

Opatření pokrývá všechny doplňkové, ale nezbytné práce, které nebylo možné zařadit do předchozích opatření. Jedná se například o opravy ochranných konstrukcí mladých dřevin, detailní péči o bezprostřední okolí stromů, odstranění ojedinělých nežádoucích dřevin atd.

Harmonogram

Aktivity lze shrnout podle sezónnosti prací takto:

Jarní období: jarní řez, zejm. výchovný, případně udržovací; řez peckovin, péče o bezprostřední okolí mladých stromků, rozvojová péče o zasazené stromy

Letní období: ruční sečení porostu bylinného patra, péče o bezprostřední okolí mladých stromků, rozvojová péče o zasazené stromy

Podzimní období: individuální výsadby dřevin (dosadby stromů), včetně budování ochranných konstrukcí

Zimní období: zimní řez jádrovin, zejména udržovací, případně bezpečnostní řezy

Průběžně: běžné nemechanizované ruční práce, např. opravy ochranných konstrukcí mladých dřevin nebo odstraňování nežádoucích dřevin, zálivka dle potřeby na lokalitách

Organizační zajištění

Organizační zajištění projektu má na starosti Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP.

Koordinátor projektu: Mgr. Petra Andrékovics Milerová: 

Finanční řízení projektu: Ing. Petr Stýblo: 

Věcný garant pro realizace opatření v ovocných výsadbách: Ing. Martin Lípa: 

Odborná a terénní spolupráce: Ing. Kateřina Štrossová: 

Partner projektu

Asociace Brontosaura

Výstupy a publicita

Práce v terénu – během roku 2021 byla na jednotlivých lokalitách provedena následující opatření:

Lokalita Bor

V roce 2021 proběhlo ruční sečení travního porostu, výsadba dvou ovocných stromů a dále probíhaly průběžně běžné nemechanizované ruční práce, jako jsou opravy stávajících oplocení, detailní péče o bezprostřední okolí stromů, odstranění ojedinělých nežádoucích dřevin.

V zimním období na začátku roku 2022 probíhaly u ovocných dřevin zejména udržovací řezy, v malé míře pak také řezy bezpečnostní. V jarním období byly prováděny výchovné řezy a v letním období probíhalo kosení travního porostu. Na podzim proběhla výsadba ovocných stromů včetně budování ochranných konstrukcí. Byly vysazeny 3 jabloně, 1 slivoň a jedna hrušeň s cílem zajistit co nejpestřejší nabídku růstových substrátů pro epifytické lišejníky. V zimním období probíhaly udržovací (plocha koruny menší než 50 m2, a plocha koruny 50-100 m2) a bezpečnostní řezy ovocných dřevin. Průběžně probíhaly na lokalitě běžné nemechanizované ruční práce.

Začátkem roku 2023 byly dokončeny udržovací a bezpečnostní řezy ovocných dřevin. V jarním období byly prováděny výchovné řezy a v letním období probíhalo a stále probíhá kosení travního porostu a rozvojová péče o loni vysazené stromy. Průběžně probíhají běžné nemechaniované ruční práce.

Zajímá-li Vás, jak práce probíhají, podívejte se do fotogalerie.

Lokalita Stráň

V roce 2021 proběhlo ruční sečení travního porostu a dále probíhaly běžné nemechanizované ruční práce, jako jsou opravy stávajících oplocení, detailní péče o bezprostřední okolí stromů, odstranění ojedinělých nežádoucích dřevin.

V zimním období začátkem roku 2022 probíhaly u ovocných dřevin zejména udržovací řezy, v malé míře pak také řezy bezpečnostní. V jarním období byly prováděny výchovné řezy a v letním období probíhalo kosení travního porostu. V zimním období koncem roku byly zahájeny udržovací řezy ovocných dřevin (plocha koruny menší než 50 m2, a plocha koruny 50-100 m2)  a také řezy bezpečnostní. Průběžně probíhaly běžné nemechanizované ruční práce.

Na začátku roku 2023 byly dokončeny udržovací a bezpečnostní řezy ovocných dřevin. V jarním období byly prováděny výchovné řezy a v letním období probíhalo a stále probíhá kosení travního porostu s klidem posečené hmoty. Průběžně probíhají také běžné nemechanizované ruční práce.

Chcete-li se podívat, jak práce probíhají, nahlédněte do fotogalerie.

Lokalita Lesov

V roce 2021 proběhlo ruční sečení travního porostu, dále byly provedeny výchovné a udržovací řezy peckovin (třešně a slivoně), byly vysazeny dva ovocné stromy, dále probíhaly běžné nemechanizované ruční práce, jako jsou opravy stávajících oplocení, detailní péče o bezprostřední okolí stromů, odstranění ojedinělých nežádoucích dřevin.

V zimním období na začátku roku 2022 probíhaly u ovocných dřevin zejména udržovací řezy, v malé míře pak také řezy bezpečnostní. V jarním období byly prováděny výchovné řezy a bylo vysazeno několik ovocných stromů. V letním období probíhalo kosení travního porostu. Probíhala také rozvojová péče o stromy vysazené v předchozím období. Na podzim proběhla na lokalitě výsadba ovocných stromů včetně budování ochranných konstrukcí. Byly vysazeny 3 jabloně, 1 slivoň a jedna hrušeň s cílem zajistit co nejpestřejší nabídku růstových substrátů pro epifytické lišejníky. V zimním období na konci roku byly zahájeny udržovací řezy (plocha koruny menší než 50 m2, a plocha koruny 50-100 m2) a také bezpečnostní řezy jádrovin. Průběžně probíhaly také běžné nemechanizované ruční práce.

Začátkem roku 2023 byly dokončeny udržovací a bezpečnostní řezy dřevin. V jarním období byly prováděny výchovné řezy ovocných stromů. V letním období probíhalo a stále probíhá kosení travního porostu a rozvojová péče o stromy vysazené v minulých letech. Průběžně probíhají běžné nemechanizované ruční práce.

V případě zájmu nahlédněte do fotogalerie.

Lokalita Větrný vrch

V roce 2021 proběhlo ruční sečení travního porostu, dále byly provedeny výchovné a udržovací řezy peckovin (třešně a slivoně), byl vysazen jeden ovocný strom, dále probíhaly běžné nemechanizované ruční práce, jako jsou opravy stávajících oplocení, detailní péče o bezprostřední okolí stromů, odstranění ojedinělých nežádoucích dřevin.

V zimním období začátkem roku 2022 probíhaly u ovocných dřevin zejména udržovací řezy. V jarním období byly prováděny výchovné řezy a v letním období probíhalo kosení travního porostu. Na podzim proběhla na lokalitě výsadba ovocných stromů včetně budování ochranných konstrukcí. Byly vysazeny dvě hrušně s cílem postupné přeměny původního čistě jabloňového sadu na sad smíšený. V zimním období byly u ovocných dřevin zahájeny udržovací řezy (plocha koruny menší než 50 m2, a plocha koruny 50-100 m2). Průběžně probíhaly během celého roku běžné nemechanizované ruční práce.

Začátkem roku 2023 byly dokkončeny udržovací řezy ovocných dřevin. V jarním období byly prováděny výchovné řezy a v letním období probíhalo a stále probíhá kosení travního porostu a rozvojová péče o stromy vysazené v minulých letech. Průběžně probíhají také běžné nemechaniované ruční práce.

V případě zájmu nahlédněte do fotogalerie.

Lokalita Švihov

V roce 2021 proběhlo ruční sečení travního porostu, dále byly provedeny výchovné a udržovací řezy peckovin (třešně a slivoně), bylo vysazeno 11 ovocných stromů, dále probíhaly běžné nemechanizované ruční práce, jako jsou opravy stávajících oplocení, detailní péče o bezprostřední okolí stromů, odstranění ojedinělých nežádoucích dřevin.

V zimním období roku 2022 probíhaly u ovocných dřevin udržovací řezy. V jarním období byly prováděny výchovné řezy u stromů, které byly vysazeny v průběhu 1. monitorovacího období. V letním období probíhalo kosení travního porostu. Na podzim proběhla na lokalitě výsadba ovocných stromů včetně budování ochranných konstrukcí. Byly vysazeny 3 višně a 6 třešní. K výsadbě byly připraveny odrůdy nalezené během mapovacích akcí v západních Čechách. V zimním období na konci roku byl zahájen udržovací řez jádrovin (plocha koruny 50-100 m2). Během celého roku probíhaly také běžné nemechanizované ruční práce.

Začátkem roku 2023 byl dokončeny udržovací řez jádrovin. V jarním období byly prováděny výchovné řezy u stromů, které byly vysazeny v průběhu předchozích obdobích. V letním období probíhalo a stále probíhá kosení travního porostu a rozvojová péče o stromy vysazené v minulých letech. Průběžně probíhají běžné nemechanizované ruční práce.

Zajímá-li Vás, jak práce probíhají, podívejte se do fotogalerie.

Lokalita Hrzín

V roce 2021 proběhlo ruční sečení travního porostu, dále byly provedeny výchovné a udržovací řezy peckovin (třešně a slivoně), bylo vysazeno 11 ovocných stromů, dále probíhaly běžné nemechanizované ruční práce, jako jsou opravy stávajících oplocení, detailní péče o bezprostřední okolí stromů, odstranění ojedinělých nežádoucích dřevin.

V zimním období roku 2022 probíhaly u ovocných dřevin udržovací řezy. V jarním období byly prováděny výchovné řezy u mladých stromů, které byly vysazeny v průběhu 1. monitorovacího období. V letním období probíhalo kosení travního porostu. Na podzim proběhla na lokalitě výsadba ovocných stromů včetně budování ochranných konstrukcí. Celkem bylo vysazeno 5 stromků z toho 3 višně a 2 třešně. Jednalo se o záchranné přenosy přímo z lokality projektu. V zimním období koncem roku byl zahájen udržovací řez jádrovin (plocha koruny 50-100 m2). Průběžně během roku probíhaly také běžné nemechanizované ruční práce.

Začátkem roku 2023 byl dokončen udržovací řez jádrovnin.  V jarním období byly prováděny výchovné řezy u mladých stromů, které byly vysazeny v předchozích obdobích. V letním období probíhalo a stále probíhá kosení travního porostu a rozvojová péče o stromy vysazené v minulých letech. Průběžně probíhají běžné nemechanizované ruční práce.

Chcete-li se podívat, jak práce probíhají, nahlédněte do fotogalerie.

Lokalita Chotobuz

V roce 2021 roběhlo ruční sečení travního porostu, dále bylo vysazeno 11 ovocných stromů a probíhaly běžné nemechanizované ruční práce, jako jsou opravy stávajících oplocení, detailní péče o bezprostřední okolí stromů, odstranění ojedinělých nežádoucích dřevin.

V září 2021 proběhl na této lokalitě odborný lichenologický seminář.

V zimním období roku 2022 probíhaly u ovocných dřevin udržovací řezy. V jarním období byly prováděny výchovné řezy a v březnu bylo za hojné účasti dobrovolníků vysazeno několik ovocných stromů. V letním období probíhalo kosení travního porostu. Probíhala také rozvojová péče o stromy vysazené v předchozím období. Na podzim proběhla na lokalitě výsadba ovocných stromů včetně budování ochranných konstrukcí. Celkem bylo vysazeno pět odrůd jabloní stanovených konceptem genofondové plochy. V zimním období byly u ovocných dřevin zahájeny udržovací řezy (plocha koruny menší než 50 m2, a plocha koruny 50-100 m2). Průběžně byly prováděny běžné nemechanizované ruční práce.

V září 2022 zde proběhl odborný lichenologický seminář.

Začátkem roku 2023 byly dokončeny udržovací řezy ovocných dřevin. V jarním období byly prováděny výchovné řezy. V letním období probíhalo a stále probíhá kosení travního porostu a rozvojová péče o stromy vysazené v minulých letech. Průběžně probíhají běžné nemechanizované ruční práce.

Zajímá- li Vás, jak práce probíhají, nahlédněte do fotogalerie.

Projekt je podpořen grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech.

Termín realizace: 1. 6. 2021 – 30. 4. 2024

Číslo projektu: 3201200017

Rozpočet projektu: 3 908 120 Kč

Výše příspěvku z grantu z FM Norska: 2 989 711,80 Kč

Výše dotace SFŽP: 527 596,20 Kč

Webový banner Norských fondů

www.sfzp.cz/norskefondy   www.norskefondy.cz       www.eeagrants.org

Support for endangered species of epiphytic lichens in fruit plantations

Goal and purpose of the project

The project is focused on the following species of lichens included in the relevant threat categories of the Red List of Lichens of the Czech Republic:

species namethreat category in red list
Usnea scabrataCR --> critically endangered species
Usnea lapponicaCR --> critically endangered species
Parmotrema perlatumCR --> critically endangered species
Flavoparmelia caperataEN --> endangered species
Bryoria fuscescensVU --> vulnerable species
Melanelixia subauriferaVU --> vulnerable species
Punctelia jeckeriVU --> vulnerable species
Punctelia subrudectaVU --> vulnerable species
Ramalina farinaceaVU --> vulnerable species
Usnea dasopogaVU --> vulnerable species
Usnea hirtaVU --> vulnerable species

By stabilizing populations of lichen species in the project localities, we want to support the invasive potential for their spread in the surrounding urban or agricultural landscape.The means to support the populations of these species is to ensure the long-term existence of fruit trees, the desired structure of the tree layer and a suitable herb layer.The goal of the project is to support the population of already identified species of lichens within the habitat of grassed fruit plantations and at the same time to create conditions for colonization by other species for which grassy orchards are a suitable habitat.

These species of lichens also represent flag species for a comprehensive solution for localities in terms of supporting the general biodiversity of agricultural and urban landscape.

A side effect of the project is the support of other species in the given localities. In the case of lichens, it is about 10 other species, which are included in the lower categories of the red list. Furthermore, there are various species of vertebrates and invertebrates that use this habitat as part of their environment.

webový banner norské fondy anglicky